Identyfikacja problemu produkcyjnego

Należy przyjrzeć się macierzy fotowoltaicznej, by ocenić zachowanie mikroinwerterów i prawidłowość ich funkcjonowania. Kliknij kartę View(Widok), by zobaczyć układ mikroinwerterów.

O problemie z produkcją będzie świadczyć czarny panel lub istotne różnice w wartościach produkcji. Wybierz kolejno opcje Energy > Past 7 Days (Energia > Ostatnie 7 dni), by zobaczyć dane w szerszym ujęciu.

Jeśli panele są szare, a nie czarne, należy użyć odsyłacza do artykułu o nieraportujących mikroinwerterach.

Co trzeba ustalić:
- Czy problem dotyczy tylko jednego mikroinwertera?
- Czy problem dotyczy kilku mikroinwerterów?

Jeśli problem dotyczy tylko jednego mikroinwertera lub ich konkretnej grupy w macierzy, istotnych informacji o możliwej przyczynie powinno dostarczyć sprawdzenie napięć, częstotliwości i natężeń.

- W tym celu należy kliknąć niesprawny mikroinwerter na macierzy fotowoltaicznej.
- Wyświetli się okno podręczne.
- Kliknij ikonę wykresu, by otworzyć dane mikroinwertera.

-Kliknij nad wykresem, by wybrać krzywe, które chcesz wyświetlić. Krzywe, które nie są wyświetlane, są szare. Przeciągnij kursor nad krzywymi, by zobaczyć ich wartości.

Jeśli problem dotyczy tylko jednego mikroinwertera, możesz porównać wartości z sąsiednim mikroinwerterem, którego produkcja nie jest zbyt niska.

Kliknij trzy paski w prawym górnym rogu, by pobrać informacje w pożądanym formacie.

Możliwe problemy
• Energii nie produkuje jeden mikroinwerter. Jeśli mikroinwerter wcześniej działał i nie pokazuje wartości 0 V AC, należy złożyć wniosek gwarancyjny. Jeśli problem dotyczy co najmniej dwóch mikroinwerterów, jego źródłem jest najprawdopodobniej oprzewodowanie.

• Grupa mikroinwerterów pokazuje wartość 0 V AC. Przyczyną jest najprawdopodobniej oprzewodowanie. Możliwe, że utracono połączenie ze skrzynką przyłączeniową i napięcie zmienne nie dociera do mikroinwerterów. W takiej sytuacji problem dotyczy wszystkich mikroinwerterów lub ich grupy.

Cała grupa. Źródłem problemu jest skrzynka przyłączeniowa.

Jeśli problem dotyczy co trzeciego mikroinwertera, a system jest trójfazowy, problem dotyczy konkretnej fazy i wynika prawdopodobnie z oprzewodowania.

• Konfiguracja przekładnika prądowego. Liczba faz konfiguracji musi być zgodna ze źródłem zasilania bramy Gateway. Brama Gateway może mieć status błędu.
•Profil sieci. Limit eksportu energii określony przez profil sieci może uniemożliwiać produkcję, jeśli przekładniki prądowe są nieprawidłowo zamontowane lub skonfigurowane.
•Kompatybilność. Czy mikroinwertery są zgodne z modułami PV? Odsyłacz do kalkulatora kompatybilności.
•- Żaden przykład nie odpowiada Twojemu problemowi? >Złóż wniosek gwarancyjny(odsyłacz do strony o SOTG)