ENPHASE ENERGY SERVICE- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bijgewerkt: 1 november 2014

DEZE SERVICE- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE WEBSITES VAN ENPHASE ENERGY, INC. ("ENPHASE", "WIJ", "ONS" OF "ONZE") EN GELIEERDE WEBSITES, WAARONDER https://www.enphase.com (DE "CORPORATE-WEBSITE"), http://enlighten.enphaseenergy.com (DE "ENLIGHTEN-WEBSITE"), EN https://developer.enphase.com (DE "ONTWIKKELAARSWEBSITE"), HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE "WEBSITES". WIJ VERZOEKEN U ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN DE VIA DE WEBSITES AANGEBODEN DIENSTEN (DEZE DIENSTEN, DE "DIENSTEN" EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DE "SERVICEVOORWAARDEN" OF "VOORWAARDEN"). DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN WEBSITE, DIENST, PRODUCT (ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN) OF APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE ("API"), GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN, OF GEEFT U AAN DAT U BEVOEGD BENT EEN ANDERE PERSOON (WAARONDER EEN PARTICULIERE, COMMERCIËLE OF ANDERE EIGENAAR VAN ENPHASE-PRODUCTEN) TE BENOEMEN ALS GEBRUIKER VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN ("U") DIE TEVENS GEBONDEN IS AAN DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U HIERTOE NIET BEVOEGD BENT OF NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITES, DIENSTEN OF PRODUCTEN (INCLUSIEF ENLIGHTEN, MYENLIGHTEN OF API).

1.  AANVULLENDE VOORWAARDEN. Uw gedrag op deze Websites is onderworpen aan de bepalingen in het Privacybeleid en de API-licentieovereenkomst van Enphase, die beide deel uitmaken van deze Voorwaarden en door deze verwijzing zijn opgenomen in deze Voorwaarden.

Voor de toegang tot en het gebruik van bepaalde Diensten wordt u mogelijk gevraagd akkoord te gaan met bepaalde aanvullende algemene voorwaarden. Zo geldt bijvoorbeeld voor de Community-website dat u akkoord gaat met de Servicevoorwaarden van Get Satisfaction. Deze voorwaarden worden onderdeel van deze Voorwaarden op de datum waarop u zich aanmeldt voor de Community-website.

De termen in deze Voorwaarden die met een hoofdletter zijn geschreven en niet nader zijn gespecificeerd in deze Voorwaarden, dient u te lezen in de zin van het Privacybeleid of andere aanvullende voorwaarden.

2. WEBSITE EN WEBSITECONTENT. De Websites zijn auteursrechtelijk beschermde werken die behoren tot, eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Enphase. Hoewel de Community-website wordt gehost door Get Satisfaction, is alle content eigendom van Enphase. De verklaringen, informatie, schema's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en andere content die deel uitmaken van de Websites of waarnaar wordt verwezen op de Websites of in berichten die wij aan u sturen (hierna gezamenlijk te noemen de "Websitecontent"), zijn wereldwijd beschermd door het auteursrecht. Met inachtneming van deze Voorwaarden verlenen wij u een beperkte licentie om delen van de Websitecontent te reproduceren, uitsluitend met het doel de Websitecontent door te nemen als gegadigde voor een vacature, huidige of potentiële klant, huidige of potentiële zakelijke partner, huidige erkende installateur of distributeur van Enphase-producten, of huidige of potentiële investeerder van Enphase. Alle mededelingen met betrekking tot auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Websitecontent moeten op alle kopieën behouden blijven. Iedere vorm van ongeoorloofde reproductie, aanpassing, verspreiding of ongeoorloofd gebruik van de Websitecontent is strikt verboden. Alle rechten die niet in deze Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden aan Enphase en haar licentiegevers. Er zijn geen impliciete licenties.

De handelsmerken, dienstmerken en logo's ("Merken") op de Websites zijn eigendom van Enphase of van derden. Het is u uitdrukkelijk verboden deze Merken te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van het gebruik ervan als metatags op andere pagina's of websites, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of toestemming van de derde partij die eigenaar is van dat Merk. Elk geoorloofd gebruik van de Enphase-merken is onderworpen aan de bepalingen in de Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken.

3. EMBEDDED SOFTWARE. Onder Enphase-producten ("Producten") wordt verstaan ieder onderdeel van een fotovoltaïsch systeem ("PV-systeem") dat als systeem is ontworpen en in de handel wordt gebracht, verkocht, geïnstalleerd en ondersteund door een Enphase-klant (gedefinieerd als installateurs, erkende distributeurs en OEM-fabrikanten van zonne-energiesystemen) en minimaal bestaat uit fotovoltaïsche modules en Producten, en als zodanig wordt verkocht door Klanten aan Systeemeigenaren (gedefinieerd als een persoon of entiteit die een Product aanschaft als onderdeel van een PV-systeem, en niet voor verdere wederverkoop, herdistributie of overdracht).

Enphase blijft eigenaar van alle Intellectuele-eigendomsrechten (gedefinieerd als alle nu bekende of toekomstige (a) universele rechten gekoppeld aan werken van auteurschap, met inbegrip van exclusieve exploitatierechten, auteursrechten, morele rechten en mask works; (b) merkrechten en handelsnaamrechten; (c) handelsgeheimrechten; (d) octrooien, ontwerpen, algoritmen en andere industriële-eigendomsrechten; (e) andere universeel geldende intellectuele-eigendomsrechten en eigendomsrechten van elke soort en aard, of deze nu van rechtswege toepasselijk zijn of op grond van een overeenkomst of licentie, of anderszins; en (f) alle registraties, toepassingen, vernieuwingen, verlengingen, combinaties, verdelingen of heruitgaven van het voorgaande) op de Producten, met inbegrip van de Embedded software (gedefinieerd als de in de Producten geïntegreerde firmware en software en om het even welke aangepaste, bijgewerkte of verbeterde versies van dergelijke door Enphase geleverde firmware of software). Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, worden de producten te allen tijde te koop aangeboden en verkocht op de voorwaarde dat door de verkoop geen licentie wordt verleend, expliciet noch impliciet, overeenkomstig de Intellectuele-eigendomsrechten van Enphase, en dat al deze rechten zijn voorbehouden. Enphase verleent geen impliciete licenties. Embedded software wordt geleverd onder licentie en niet verkocht. Met inachtneming van deze Voorwaarden verleent Enphase Klanten een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor sublicenties op niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis teneinde (a) de Embedded software uitsluitend voor het toepasselijke Product uit te voeren en te gebruiken conform de toepasselijke Enphase-documentatie (gedefinieerd als gebruikersdocumentatie voor bepaalde door Enphase geleverde Producten voor distributie samen met de PV-systemen voor de Producten) met het doel het installeren en configureren van het Product op het PV-systeem van de Klant, en (b) Systeemeigenaren het recht in sublicentie te verlenen om de Embedded software uitsluitend op het toepasselijke Product uit te voeren en te gebruiken conform de toepasselijke Enphase-documentatie voor intern gebruik door de Systeemeigenaar. Klanten en Systeemeigenaren hebben niet het recht om reverse-engineering op de Producten toe te passen, de Producten te decompileren of deassembleren, of op andere wijze te proberen de broncode voor de Embedded Software af te leiden, en zullen alle redelijke inspanningen leveren om erop toe te zien dat dit ook niet door derden gebeurt.

4. UW ACCOUNT. Voor het gebruik van bepaalde Diensten moet u mogelijk een account aanmaken bij Enphase door aanmelding op de desbetreffende Website ("Account"). Door het aanmaken van een Account en/of het gebruik van de bijbehorende Dienst verklaart en garandeert u dat (i) u ten minste achttien (18) jaar oud bent; (ii) alle vereiste aanmeldgegevens of andere informatie die u indient, waarheidsgetrouw en accuraat is; (iii) u deze informatie zult bijwerken ten behoeve van de nauwkeurigheid hiervan; en (iv) uw gebruik van de Dienst niet strijdig is met welke toepasselijke wet, regel of verordening dan ook, noch met de bepalingen van deze Voorwaarden. Wanneer u zich voor een Account aanmeldt, kan u worden gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ongeoorloofd gebruik van uw Account of ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord vermoedt. U stemt ermee in (a) nooit gebruik te maken van de Account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker; (b) nooit een derde toestemming te geven of in de gelegenheid te stellen uw Account, gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken (als eigenaar van een Enphase-product kunt u een erkende Enphase-installateur echter toestaan u te helpen bij het instellen van uw Account); of (c) uw Account nooit te verkopen, verhuren, uit te lenen of op andere wijze over te dragen aan een derde, tijdelijk noch permanent. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw Account. Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken uw Account buiten werking te stellen wegens bepaalde redenen (waaronder inactiviteit), maar ook zonder opgaaf van reden.

5. AANVAARDBAAR GEBRUIK. U bent als enige verantwoordelijk voor uw activiteiten op en het gebruik van de Enphase-websites en -diensten. U verklaart en garandeert dat u in uw activiteiten op en bij het gebruik van de Website en/of de Dienst:

(i) nooit in strijd handelt met enige wet, regel of verordening (met inbegrip van eventuele wetgeving met betrekking tot de uitvoer van gegevens, software of technologie, van en naar de Verenigde Staten en andere landen) of deze Voorwaarden;

(ii) zich geen toegang verschaft of probeert te verschaffen tot een Website of webpagina van een Website via andere middelen dan de door Enphase geleverde interface (waarbij u er met name mee instemt dat u zich geen toegang verschaft of probeert te verschaffen tot een Website of webpagina van een Website via geautomatiseerde middelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van scripts of webcrawlers), en u stemt er te allen tijde mee in de instructies in de robots.txt-bestanden op de Websites op te volgen;

(iii) niet deelneemt aan activiteiten van welke aard dan ook die de werking van een Website of Dienst, of de servers en netwerken die worden gebruikt voor het leveren van een Website of Dienst, kunnen belemmeren of verstoren;

(iv) erop toeziet dat er geen sprake is van het verzenden van ongevraagde commerciële e-mails of bulke-mails en u uw Account of een Website niet als retouradres gebruikt voor het ontvangen van ongevraagde commerciële e-mails;

(v) geen persoonlijke gegevens of andere informatie over anderen verzamelt, oogst of binnenhaalt, of deze op andere wijze probeert te verkrijgen, zonder hun uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, in welk geval u een schriftelijke vastlegging van deze toestemming bewaart tot drie (3) jaar na beëindiging van deze Overeenkomst;

(vi) geen verklaringen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerkrechten, andere juridische rechten of eigendomsrechten, auteursaanduidingen of andere informatie, waaronder de bron van de betreffende Websitecontent, uit de Websitecontent verwijdert of hier onterecht aan toevoegt;

(vii) geen valse identiteit gebruikt met het doel anderen te misleiden (met inbegrip van het zich voordoen als een Enphase-werknemer of -agent);

(viii) niet de rechten van Enphase of een derde schendt (inclusief de gebruikersrechten van anderen) en anderen niet beledigt, belastert, lastigvalt, stalkt of bedreigt; of

(ix) Enphase niet blootstelt aan aansprakelijkheid.

6. BESCHRIJVINGEN EN SPECIFICATIES VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN. De beschrijvingen en specificaties van de Producten en Diensten op de Websites kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd, welke wijzigingen daarbij al dan niet tot uiting komen in deze beschrijvingen of specificaties. U gaat ermee akkoord dat de beschrijvingen en specificaties van Producten en Diensten op de Websites geen verplichtingen of aansprakelijkheid inhouden aan de zijde van Enphase. We hebben het recht naar eigen goeddunken de Websites en/of Producten te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, al dan niet met opgaaf van reden.

7. DISCLAIMERS. De Websites, Websitecontent en Diensten worden uitsluitend aangeboden op "as is"-basis en op basis van beschikbaarheid. Daarnaast gelden er geen expliciete of impliciete garanties, waaronder garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-schending van Intellectuele-eigendomsrechten, nauwkeurigheid, systeemintegratie, tijdigheid of bevredigende kwaliteit. Wij kunnen niet de garantie geven dat een Website of Dienst ononderbroken of foutloos werkt, dat gebreken in de Websites, Websitecontent of Diensten zullen worden verholpen, dat onze Websites, Diensten of Websitecontent vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, of dat onze Websitecontent nauwkeurig, betrouwbaar, volledig of actueel is. Wij geven geen garantie dat onze Websites, Diensten, of Websitecontent aan uw eisen of verwachtingen voldoen. Als volgens toepasselijk recht garanties met betrekking tot onze Websites, Diensten of Websitecontent vereist zijn, zijn dergelijke garanties beperkt in duur tot dertig (30) dagen vanaf de datum van uw eerste gebruik van de toepasselijke Website of Dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of netwerk of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of uploaden van bepaalde Websitecontent. Met betrekking tot haar Producten in deze Voorwaarden biedt Enphase geen expliciete, impliciete of wettelijke garanties, waaronder garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-schending van Intellectuele-eigendomsrechten, nauwkeurigheid, systeemintegratie, tijdigheid of bevredigende kwaliteit.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. U stemt ermee in dat, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, Enphase met betrekking tot deze Voorwaarden, de Websites, of via de Websites of Websitecontent aangeboden Producten en Diensten, geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding met een boetekarakter, zelfs niet wanneer wij op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van uw toegang tot of gebruik van of de onmogelijkheid tot toegang tot of het gebruik van, de Websites, Websitecontent, Producten of Diensten, of als gevolg van het feit dat u vertrouwt op de Websites, Websitecontent, Producten of Diensten. In geen geval zal onze totale cumulatieve aansprakelijkheid met betrekking tot deze Voorwaarden of een van de Websites, de Websitecontent, of via de Websites of Websitecontent aangeboden Producten en Diensten, het bedrag van honderd Amerikaanse Dollars (USD 100) overstijgen. Bovenstaande disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, los van het feit of de beperkte verhaalsmogelijkheid het essentiële doel heeft gediend. Sommige rechtsgebieden bieden geen ruimte voor de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, waardoor het bovenstaande mogelijk niet op u van toepassing is.

9. CONTENT VAN DERDEN. De Websitecontent bevat mogelijk links naar websites en andere materialen en content van derden (met inbegrip van andere gebruikers) (hierna gezamenlijk te noemen "Content van derden"). Enphase trekt deze Content van derden niet na en controleert of toetst deze niet, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, vorm of inhoud van de Content van derden, noch voor de Producten en Diensten die via de Content van derden worden geadverteerd of gepromoot, noch voor het vertrouwen dat u hierin stelt. Enphase behoudt zich echter het recht voor om op ieder gewenst moment en naar eigen goeddunken Content van derden deels of geheel te verwijderen met of zonder opgaaf van reden en voorafgaande kennisgeving. De Content van derden wordt niet door Enphase onderschreven. Dit geldt ook voor de Producten en Diensten die via deze content worden geadverteerd of gepromoot, en u stemt ermee in dat toegang tot Content van derden voor eigen risico is, inclusief het risico dat uw computer of computernetwerk geïnfecteerd raakt als gevolg van malware, virussen, wormen of andere computerproblemen. Websites van derden die u via links op een Website opent, zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en beleid, met inbegrip van privacybeleid en beleid met betrekking tot het verzamelen van gegevens.

10. AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES. De Enlighten-dienst, een webgebaseerde dienst voor bepaalde Producten waar u op bent geabonneerd ("Enlighten"), downloadt en installeert mogelijk automatisch van tijd tot tijd updates, inclusief bugfixes. Het doel van deze updates (waaronder bugfixes) is het optimaliseren van Enlighten en de Enlighten-website. U gaat akkoord met het ontvangen van dergelijke updates (inclusief bugfixes) van Enphase als onderdeel van uw gebruik van Enlighten en de Enlighten-website.

11. BEPERKT GEBRUIK DOOR DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN. De Enphase-informatie wordt verstrekt met en is onderworpen aan "Beperkte rechten". Gebruik, openbaarmaking en duplicering door de Amerikaanse overheid zijn onderhevig aan beperkingen conform FAR 52.227-14 en DFAR 252.227-7013, e.v., of hun opvolgers. Door het gebruik door de Amerikaanse overheid van de Enphase-informatie erkent de overheid de exclusieve eigendomsrechten van Enphase met betrekking tot deze informatie.

12. BEVEILIGING. Beveiliging staat bij Enphase hoog op de agenda en we spannen ons in redelijkheid in om uw Account te beschermen. Geen enkel bedrijf kan veiligheidsrisico's ten aanzien van het verwerken van data op internet echter volledig elimineren, en dat geldt ook voor Enphase. U erkent, begrijpt en aanvaardt dat wij de veiligheid van uw Content niet kunnen garanderen wanneer deze Content via internet wordt verzonden of op onze Diensten wordt opgeslagen.

13. VRIJWARING. U stemt ermee in Enphase, onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en andere gebruikers te vrijwaren van en tegen alle verlies, kosten (inclusief advocatenkosten), aansprakelijkheid, schade, en kosten voortvloeiend uit of gerelateerd aan een vordering of eis door derden (met inbegrip van andere gebruikers) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik van de Websites, Diensten of Websitecontent, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van rechten van derden of (ii) uw Content.

14. ONTSLAG VAN AANSPRAKELIJKHEID. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, ontslaat u Enphase hierbij van iedere vorm van aansprakelijkheid in verband met: (i) eventuele onjuiste of onnauwkeurige Websitecontent, of deze nu is veroorzaakt door een gebruiker van een Dienst of Website, of door de apparatuur of programmering verbonden aan of gebruikt in de Diensten of de levering van de Websites; (ii) het gedrag, hetzij online of offline, van gebruikers van de Dienst of de Website; (iii) problemen of technische storingen van een telefoonnetwerk of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, storingen op het gebied van e-mail of Websitecontent wegens technische problemen of verkeerscongestie op internet of een Website of een combinatie daarvan, inclusief verlies of schade aan computers als gevolg van het deelnemen aan dit verkeer of het downloaden van materialen in verband met de Diensten of Websites; (iv) verlies of schade als gevolg van het feit dat u op de Websitecontent of door en naar gebruikers verzonden content vertrouwt, of als gevolg van interacties tussen gebruikers van een Dienst of Website, hetzij online of offline; en (v) fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in uitvoering of verzending, uitval van communicatielijnen, diefstal of vernieling of onbevoegde toegang tot of wijziging van een Website, Dienst of communicatie door gebruikers.

Als u in Californië woont, doet u hierbij afstand van de "California Civil Code Section 1542", die als volgt luidt: "EEN ALGEMENE AFSTANDSVERKLARING GELDT NIET VOOR VORDERINGEN IN ZIJN VOORDEEL WAARVAN DE SCHULDEISER HET BESTAAN NIET KENT OF VERMOEDT OP HET MOMENT DAT HIJ ERVAN AFSTAND DOET, DIE, ALS HIJ ZE HAD GEKEND, ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MATERIEEL BEÏNVLOED ZOUDEN MOETEN HEBBEN."

15. AUTEURSRECHTENBELEID. Het is het beleid van Enphase om alle vormen van materiaal te verwijderen of toegang hiertoe uit te schakelen, wanneer het materiaal betreft dat inbreuk maakt op auteursrechten van de Websites of via de Diensten nadat we door de eigenaar van het auteursrecht of de wettelijke vertegenwoordiger van de auteursrechthebbende in kennis zijn gesteld van de aanwezigheid van dergelijk materiaal. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op een Website of via een Dienst is geplaatst op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt, verzoeken we u onze Copyright Agent van de volgende informatie te voorzien: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is op te treden namens de auteursrechthebbende; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht naar uw mening is geschonden; (c) een beschrijving van de Website of Dienst waar het auteursrechtelijk beschermde werk zich bevindt waarvan het auteursrecht naar uw mening is geschonden; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; (f) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende. Een dergelijke klacht kunt u doorgeven aan onze Copyright Agent via onderstaand adres:

Ter attentie van: Enphase Copyright Agent
Enphase Energy, Inc.
1420 N. McDowell Blvd
Petaluma, CA 94954 (VS)

16. WIJZIGINGEN. Deze Voorwaarden kunnen periodiek worden herzien en in het geval dat Enphase substantiële wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengt, stellen wij u hiervan op de hoogte door de wijzigingen op een prominente plaats op de Websites aan te kondigen, of door u een e-mail te sturen naar het adres dat u bij het aanmaken van uw Account hebt opgegeven. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden worden dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u van kracht of, indien deze datum vroeger valt, dertig (30) kalenderdagen nadat wij de doorvoering van de wijzigingen op de Websites hebben gepubliceerd. Voor nieuwe gebruikers van de Websites of Diensten zijn deze wijzigingen met onmiddellijke ingang van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van de Websites en Diensten te staken. Door het gebruik van een Website of Dienst verklaart u zich akkoord met dergelijke wijzigingen. Het is dan ook van belang de Websites regelmatig te bezoeken om de Servicevoorwaarden te controleren. Let wel dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van elk e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt voor uw Account. Als het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, niet geldig is of indien het om een andere reden onmogelijk is het hierboven beschreven bericht aan u te verzenden, betekent de verzending van de e-mail met dit bericht niettemin een geldige kennisgeving van de wijzigingen die in het bericht zijn opgenomen.

17. RECHTSGEBIED. Op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent eventuele wetsconflicten van invloed zijn die de toepassing van het recht van een andere staat of rechtsgebied zouden vereisen. Als locatie en rechtsgebied voor eventueel uit deze Voorwaarden voortvloeiende vorderingen, geldt de bevoegde federale rechtbank van het 'Northern District of California' of de rechtbank in de staat Californië in Sonoma County, Californië. Wanneer u een Website of Dienst gebruikt, verklaart u akkoord te zijn met de personele jurisdictie en locatie van deze rechtbanken.

18. DIVERSEN. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Enphase met betrekking tot uw gebruik van de Websites en Diensten. Indien wij nalaten bepaalde rechten of bepalingen van deze Voorwaarden uit te oefenen of ten uitvoer te brengen, houdt dit geen verklaring van afstand in van dergelijke rechten of bepalingen. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht en wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling als gewijzigd beschouwd zodat deze geldig en uitvoerbaar is voor zover de wet dit toelaat. Het woord "inclusief" zoals gebruikt in deze Voorwaarden, betekent "inclusief maar niet beperkt tot". U stemt ermee in om via ons verkregen technische gegevens niet te exporteren, herexporteren, of over te dragen, hetzij rechtstreeks of indirect, indien u daarbij in strijd handelt met de uitvoerwet- en regelgeving van de Verenigde Staten. De rechten noch de verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zijn door u overdraagbaar, en elke poging hiertoe zal als niet-rechtsgeldig en zonder rechtskracht worden beschouwd. Wij hebben het recht deze overeenkomst zonder beperkingen over te dragen.

VRAGEN OF PROBLEMEN

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot deze Voorwaarden, neemt u contact met ons op via support@enphaseenergy.com.

Copyright © 2010-2014 Enphase Energy. Alle rechten voorbehouden.